Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu informuje,  iż ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016 r., poz. 960), uchylono przepisy art. 100 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618).

            Uchylone przepisy stanowiły, że podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą dołącza do wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej, przy czym dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ustawy o działalności leczniczej była wydawana, w drodze decyzji administracyjnej, opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

            Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, iż w obecnym stanie prawnym brak jest podstaw prawnych do wydawania opinii o spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej (tzw. “opinii do celów rejestracji”).

            Jednocześnie PPIS w Oświęcimiu wskazuje, że zainteresowane podmioty, które zamierzają wykonywać działalność leczniczą (lub też rozszerzać zakres dotychczas prowadzonej) mogą zwracać się o wydanie opinii sanitarnej, potwierdzającej, że w obiekcie w którym ma być prowadzona taka działalność zostały spełnione warunki higieniczno – sanitarne do prowadzenia działalności zgodnie z przeznaczeniem i spełnia on wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (Dz. U. z 2012 r. poz. 739).

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 33) 843-09-28
fax (+48 33) 843-28-29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu